Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

1. Allmänt
2. Medlemmens ansvar
3. True Workouts ansvar
4. Hantering av personuppgifter: integritetspolicy
5. Priser & betalning
6. Upphörande av medlemskap
7. Säkerhet & ordning
8. Information

Dessa allmänna villkor gäller vid köp av True AB nedan kallat True Workout.

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ingår som ett avtal för att träna med True Workout mellan den person som är namngiven i anmälan till vilket villkoren utgör en integrerad del. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.
1.2 Anmälan och betalning gäller som underskrift för medlemsavtalet.
1.3 Bolaget har rätt att ändra de medlemsvillkor som anges.

2. Medlemmens ansvar

2.1 Medlemskap i True Workout kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman, god man eller förvaltare.
2.2 Medlemmen ansvarar själv för att hans/hennes hälsotillstånd är sådan att träning med True Workout kan bedrivas riskfritt.
2.3 Medlemskap söks efter erhållen information och genomgång av detta dokument. Medlemskapet är personligt, gäller från och med det startdatum som anges i utställd faktura, samt i den omfattning och för den period som Medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som likaledes anges innan anmälan.
2.4 True Workout informerar härmed att dokumentering av träningen får dokumenteras i form av bild och/eller film för framtida bruk.
2.5 Medlemmen gör sig skyldig till att medvetet söka information under våra kommunikationskanaler (hemsida, facebook-sida samt medlemmens angivna emailadress).
2.6 Medlemmen förbinder sig – att ta del av och följa True Workout vid var tid gällande säkerhets- och ordningsregler, – att följa anvisningar som ges av True Workout personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.
2.7 Mötesplatsen för True Workout har tagits del av men kan komma att ändras vid efterfrågan eller behov.
2.8 Förvaring av medtaget material (kläder, skor, väskor, klockor och andra värdesaker) ansvaras av medlemmen själv.

3. True Workout ansvar

3.1 True Workout ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständighet utanför True Workouts kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, såsom brand, strejk, lockout, naturkatastrof, extrema väderförhållanden eller myndighets beslut.
3.2 True Workout ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som Medlemmen medför i True Workout träningscenter eller annan bedriven aktivitet av True Workout.
3.3 True Workout hanterar din personuppgifter enligt gällande regler för GDPR. Läs nästföljande punkt.

4. Hantering av personuppgifter: integritetspolicy

4.1 För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och du har alltid rätt att få ett utdrag på vilka uppgifter vi sparar. Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Så följer vi GDPR.
4.2 Ibland fotograferar och filmar vi under träningspassen för att använda dem i sociala medier och på hemsidan. Du kan när som helst meddela oss om du inte vill finnas med på dessa.

5. Priser & betalning

5.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i anmälan påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt True Workout vid var tid gällande prislista.
5.2 True Workout har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter.
5.3 Betalning av True Workouts tjänster sker i förskott om inte annan överenskommelse uppnås mellan True Workout och medlemmen.
5.4 Månadsmedlemskapet för all gruppträning (599kr/mån)
Medlemskapet är löpande och har ingen bindningstid. Den har dock en uppsägningstid på 30 dagar och räknas från ny kalendermånad efter uppsägning. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills medlemmen säger upp avtalet. Avtalet sägs upp via mail till True Workout. Medlemskapet ger fritt antal träningspass/månad.
5.5 Månadsmedlemskapet för all gruppträning (449kr/mån)
Medlemskapet är bindande under ett helt år (12 månader). Efter 12 månader löper medlemskapet vidare med en uppsägningstid på 30 dagar. Under varje helt år har du som medlem möjlighet att låna ut ditt medlemskap till en vän i max 30 dagar. Detta kan göras vid semester eller liknande.
5.6 Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan faktureras direkt och du utnyttjar dina PT pass när du vill genom att boka tider med din tränare.
5.7 Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort löpande och i förskott. Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring, skickar True Workout en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift.

6. Upphörande av medlemskap

6.1 Medlemsavtal för medlemskap upphör 30 dagar efter uppsägning, tidigast efter 12 månader om Medlemmen har valt det bindande avtalet på 12 månader. Gäller det medlemskap utan bindningstid (se punkt 5.4) upphör medlemskapet efter uppsägning och då 30 dagar från start av nästa kalendermånad.
6.2 Medlem, som på grund av omständighet eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (tex längre sjukdom eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan genom meddelande till True Workout förskjuta bundet medlemskap oavsett bindningstid.
6.3 True Workout har rätt att stänga av Medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av True Workout vidtar tillräcklig rättelse;
– missköter betalning av månadsavgifter och andra, eller
– bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av True Workout personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

7. Säkerhet & ordning

7.1 Medlem skall följa anvisningar givna av True Workout personal i syfte att undvika tillbud och skador på personer, träningsutrustning eller andra föremål samt för att bidra till en god ordning .
7.2 Medlem skall för att undvika skador på sig själv och andra i samband med träning: – Använda lämpliga träningsskor. – Inte bära klocka eller smycken, såsom ringar, halsband och armband. – Inte ha vida eller fladdriga klädesplagg (såsom sjalar och halsdukar) som riskerar att fastna i träningsutrustning.
7.3 Barn och ungdomar under 16 år får inte vistas i träningscentret på grund av risken för skador. True Workout personal kan medge undantag för specifika träningsaktiviteter så som PT eller barngrupper. Medlemmen ansvarar då för medtagen underårig person.

8. Information

8.1 True Workout informerar medlemmen via angiven e-postadress, hemsida och/eller facebook-sida. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den femte dagen efter dagen för avsändandet.
8.2 Medlemmen skall underrätta True Workout om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer)
8.3 Har du valt att få våra nyhetsbrev läggs din mailadress i maillista för nyhetsbrevsutskick. Det går närsomhelst att avsluta prenumeration på nyhetsbreven genom att maila info@true